Verzekering

Algemeen
Ongevallen
Na een ongeval
Andere aandachtspunten
Belangrijke adressen

Algemeen

Vanuit de Chiro proberen wij op een verantwoorde manier onze activiteiten te organiseren. We hebben oog voor de veiligheid van iedereen maar toch is een ongeval (te) snel gebeurd. Dan zijn we maar wat blij dat we een verzekering hebben. En hierover gaan deze pagina’s, omdat we graag aan iedereen die het aanbelangt duidelijk willen maken waarvoor onze leden verzekerd zijn en wat er gebeurt in geval van een ongeval of schadegeval. De meeste informatie op deze pagina’s is afkomstig van Chiro Nationaal. Hier is nog iets meer info te vinden: enkel het belangrijkste werd overgenomen.

Waarom een verplichte verzekering?

Chiro Nationaal voorziet in een verplichte verzekering voor alle chirogroepen in Vlaanderen, dat is verplicht door de wetgeving en dat is een goede zaak: zo zijn alle verenigingen verzekerd en kunnen er goede premies overeengekomen worden, wat de kostprijs aanzienlijk doet dalen.

Wie is verzekerd?

Eén van de belangrijkste principes van onze verzekering is dat ieder kind dat deelneemt aan onze activiteiten wordt altijd gedekt door onze verzekering
Iemand die ‘eens (of een paar keer) komt proberen’ heeft voor onze verzekering namelijk het statuut ‘kandidaat-lid’ waardoor hij/zij dezelfde garanties geniet als een ‘ingeschreven lid’.

Waarvoor ben je verzekerd bij de chiro?

Drie risico’s worden sowieso verzekerd:

 • burgerlijke aansprakelijkheid
 • ongevallen
 • rechtsbijstand voor de vereniging

Burgerlijke aansprakelijkheid

Wat is burgerlijke aansprakelijkheid (BA)?

Als je per ongeluk schade berokkent aan anderen of aan hun bezit, dan ben je hiervoor burgerlijk aansprakelijk. Als bijvoorbeeld chiroleden een spiegel van een auto aflopen of per ongeluk een bal door een ruit trappen, zijn zij daarvoor burgerlijk aansprakelijk. Hetzelfde geldt als ze door een onopzettelijke duw iemand ten val brengen en die breekt een been. Met opzet een autospiegel beschadigen valt niet meer onder de burgerlijke aansprakelijkheid.

Hoe wordt burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd?

De chiroverzekering geldt ten volle voor organisatie en toezichtsfouten van leidingsmensen. De kosten die zo’n fout meebrengt, worden dus terugbetaald.

In alle andere gevallen wordt de burgerlijke aansprakelijkheid in de eerste plaats verzekerd door de familiale verzekering. Met andere woorden: als een chirolid onbedoeld schade toebrengt en via de familiale polis verzekerd is, zal het dus die laatste zijn die de kosten terugbetaalt. Als er geen familiale verzekering is, dan springt de Chiroverzekering bij, volgens dezelfde voorwaarden als die familiale verzekering: d.w.z. met een franchise (een bedrag dat sowieso door de verzekerde betaald moet worden) van ± € 200,-.

Wanneer geldt de chiroverzekering burgerlijke aansprakelijkheid?

Tijdens alle activiteiten die georganiseerd worden door Chiro. Er is één verschil met de ongevallen-verzekering: de verzekering B.A. geldt niet op weg naar en van de chiro-activiteit.

Ongevallen

De Chiroverzekering verzekert ongevallen. Dat wil zeggen dat de medische kosten ten gevolge van een ongeval in de Chiro – behalve natuurlijk het gedeelte dat reeds door het ziekenfonds terugbetaald werd – door de Chiroverzekering betaald worden.

Wat is een ongeval?

De definitie van een ongeval bevat twee elementen.
Ten eerste moet er sprake zijn van een ‘plotse gebeurtenis’. Een val is bijvoorbeeld een ongeval. Een lang aanslepende ziekte, die op bivak naar boven komt, is dat niet.
Ten tweede moet die plotse gebeurtenis leiden tot een ‘aantasting van de lichamelijke gaafheid’: een gebroken been, een snijwonde,…
Soms is het moeilijk uit te maken of iets een plotse gebeurtenis is of niet.

Volgende situaties zijn in ieder geval wel een plotse gebeurtenis:

 • insectenbeten;
 • voedselvergiftiging op bivak;
 • als je bevangen wordt door giftige gassen;
 • als je verdrinkt;
 • als je iemand die een ongeval heeft, wil redden

Toch enkele uitzonderingen

In een paar gevallen vermeldt de verzekeringspolis zeer duidelijk dat de kosten niet terugbetaald worden:

 • bij ziekten (die geen gevolg zijn van een ongeval);
 • als je springstof gebruikt;
 • bij zelfdoding;
 • je een ongeval krijgt, maar onder invloed van drugs bent (waaronder ook alcohol!);
 • als je je lenzen verliest;

Wanneer ben je verzekerd?

De verzekering geldt tijdens elke activiteit die door de Chiro georganiseerd wordt: de zondagmiddag, de filmavond, het bivak, de leidingskring, een knutseldag ter voorbereiding van het bivak, de ledenwervingsactie,…

De verzekering geldt ook voor mensen die op weg zijn naar de activiteit of terug naar huis gaan. Wie eerst nog het café binnenspringt en pas daarna naar huis gaat, is niet meer verzekerd: je bent dan niet meer op weg van de chiro-activiteit naar huis, maar op weg van het café naar huis. Ook kandidaat-leden zijn verzekerd. Dat principe werd al op de overzichtspagina uitgelegd.

Een ongeval in het buitenland

Hoewel wij in onze Chirogroep de laatste jaren geen traditie van buitenlandse kampen hebben, geldt onze verzekering ook in het buitenland. Hiervoor bestaan speciale (meertalige) formulieren.

De juiste medicamenten en behandelingen

Er bestaat een instelling in België die het RIZIV heet: dat staat voor Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering. Dat RIZIV heeft een lijst samengesteld van medicamenten en behandelingen waarvoor de mutualiteiten terugbetalen. Als je een behandeling krijgt die niet op die lijst voorkomt, betaalt ook de verzekering niet terug. Dat zijn eerder uitzonderingssituaties, maar toch. Vooral sterk evoluerende behandelingen (zeer nieuwe dingen dus) staan nog niet altijd op de lijst. Ben je in het ziekenhuis, zeg er dan voor alle zekerheid bij dat de dokter de lijst van het RIZIV moet respecteren, aangezien de verzekeringen anders niet terugbetalen.

Ook belangrijk om te weten is dat alleen de eerste verplaatsing met de ziekenwagen wordt terugbetaald. Die verplaatsing moet ook gebeuren op de dag van het ongeluk. Als je bijvoorbeeld op bivak bent in Eupen en ze brengen je daar naar het ziekenhuis, wordt die verplaatsing terugbetaald. Als je later per ziekenwagen verhuisd wordt naar een ziekenhuis dichter bij huis, wordt dat niet meer terugbetaald, tenzij de dokter natuurlijk om medische redenen beslist om je in een ander ziekenhuis te laten opnemen. Het kan namelijk gebeuren dat een bepaalde behandeling maar in één ziekenhuis mogelijk is.

Het doktershonorarium

Als je naar het ziekenhuis moet en je vraagt zelf om in een éénpersoonskamer te liggen, worden de erelonen van de artsen vrijgelaten en kan de prijs per ligdag ook verhogen. Dokters durven gemakkelijk twee tot drie keer hun normale honorarium vragen. De verzekering betaalt dat niet terug! Als de dokter zelf beslist om je (gezien de ernst van de situatie) op een afzonderlijke kamer te leggen, moeten het ziekenhuis en de arts zich aan de normale tarieven houden. Hou dan ook in het oog dat dit gebeurt.

Na een ongeval

Ongevalsverklaring

Voor naar de dokter of het ziekenhuis te gaan, moet je zorgen dat je een geneeskundig getuigschrift meeneemt. Deze zitten (indien niet net op) in de EHBO-koffer van de chiro, of kan je afdrukken via de site van chiro nationaal. De grote ziekenhuizen in (de buurt van) Wilrijk drukken zelf een getuigschrift af, dan is het niet nodig eentje mee te nemen. Vraag er wel naar!

Naar de dokter

Wanneer er een ongeval gebeurt zal de leiding meestal het zekere voor het onzekere nemen en zelf dadelijk met het kind naar de dokter gaan. Wanneer dit niet gebeurd is en u wenst als ouder zelf ‘s avonds nog naar de dokter te gaan blijft de procedure dezelfde. Deze vult het medisch getuigeschrift in.

Doorgeven van gegevens aan de leiding

Een scan van het medische getuigschrift moet aan de leiding bezorgd worden. Indien het slachtoffer (nog) geen lid is, ook naam, geboortedatum, e-mail, adres en telnr. Voor de uitbetaling vlotter te laten verlopen, geef je ook het rekeningnr waarop uitbetaling moet gebeuren (dus van de ouders) door.

Online aangifte

Via het administratie programma van de chiro (gap.chiro.be) kunnen ongevallen aangegeven worden, binnen de 8 dagen, anders wordt de procedure moeilijker. De leiding met een login kan dit doen, en vult de nodige velden in, zoals beschrijving van het ongeval. Na invullen krijgt het slachtoffer meteen alle nodige documenten in zijn/haar mailbox.

Opvolging

Met het dossiernr gekregen in de mail, kan het volledige dossier opgevolgd worden. Vanaf nu doet (de ouders van) het slachtoffer de opvolgong.

Kosten

Je betaalt altijd zelf eerst de kosten die je maakt bij de dokter, het ziekenhuis, de apotheker (bij de apotheker vraag je hiervoor een formulier voor de verzekering), de kinesist, bandagist,…
Als je aangesloten bent bij een mutualiteit, laat je je eerst door hen terugbetalen. Vervolgens stuur je het borderel van de mutualiteit (een formulier waarop aangegeven staat hoeveel de mutualiteit terugbetaald heeft) en de kostennota’s naar de verzekeringsmaatschappij.
Als je niet aangesloten bent bij een mutualiteit, stuur je gewoon de kostennota’s naar de verzekeringsmaatschappij.

Uitbetaling

Tot slot zal de verzekeringsmaatschappij dan de vergoedingen rechtstreeks aan het slachtoffer uitbetalen. Daarom is het ook belangrijk dat je het rekeningnummer vermeldt in de aangifte. Raadzaam is een overzicht bij te houden van gemaakte en ingediende kosten.

Andere aandachtspunten

Brillen

Schade aan een bril is enkel verzekerd als dat gepaard gaat met lichamelijk letsel.

Persoonlijke bezittingen

Persoonlijke bezittingen zoals kledij, rugzak en bijbehoren, fiets, enzovoort, zijn niet verzekerd door de Chiro. Wij vragen dan ook expliciet om géén waardevolle voorwerpen zoals Gsm’s, MP3-spelers, etc mee te brengen naar de chiro! Indien dit nodig is zal de leiding u zo snel mogelijk zelf contacteren of kan u uw kind via hen contacteren.

Auto

Het gebruik van een auto in chiro-verband valt net als in ‘de normale wereld’ onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of bestuurder en diens verplichte verzekering.

Belangrijke adressen

Jowen

U kan met vragen over verzekering altijd terecht bij uw eigen leiding. Ook onze VeeBee is vrij goed op de hoogte over verzekeringen.

Chirojeugd Vlaanderen

Ook bij onze koepelvereniging kan u terecht met vragen over verzekering:

Chirojeugd Vlaanderen VZW
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
Tel 03/231.07.95
Fax 03/232.51.62
www.chiro.be/verzekeringen